Mastercard Priceless Specials Privacyverklaring – NEDERLAND


Ingangsdatum: 05/05/2018

Mastercard Europe SA, haar verbonden ondernemingen en andere entiteiten binnen de bedrijvengroep van Mastercard (“Mastercard”, “wij”, “ons”, of “onze”) hechten waarde aan uw privacy.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens verzameld in het kader van Mastercard‘s Priceless Specials (“Priceless Specials”) beschikbaar op https://pricelessspecials.nl/. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op het verzamelen en gebruik van uw Persoonsgegevens door Mastercard in het kader van andere programma’s, door derde partijen op andere websites van Mastercard, door uw Mastercard kredietkaartverstrekker (bijvoorbeeld uw bank), of enige andere gegevens of berichtgeving die buiten de Priceless Specials verwijzen naar Mastercard.

Deze Privacyverklaring beschrijft de soorten Persoonsgegevens die wij verzamelen met betrekking tot Priceless Specials, de doeleinden waarvoor we dergelijke Persoonsgegevens verzamelen, de andere partijen met wie we deze gegevens kunnen delen en de maatregelen die we nemen om de veiligheid van de gegevens te beschermen. Deze verklaring informeert u ook over uw rechten en keuzes met betrekking tot uw Persoonsgegevens en hoe u ons kunt bereiken om uw contactgegevens bij te werken of om antwoorden te krijgen op vragen die u mogelijk heeft over onze privacypraktijken.

Uw bezoek aan Priceless Specials en uw deelname aan het programma is onderworpen aan deze Privacyverklaring en onze Algemene voorwaarden. Voor meer informatie over de privacypraktijken van Mastercard , kunt u de Wereldwijde Privacyverklaring van Mastercard raadplegen op https://www.mastercard.nl/nl-nl/about-mastercard/what-we-do/privacy.html.

1. Persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen
Wij kunnen de volgende Persoonsgegevens verzamelen:

 • Inschrijvingsinformatie en contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot uw gebruik van Priceless Specials, verzameld via cookies en andere vergelijkbare technologieën.

 

 

Meer lezen

Voor deze Privacyverklaring omvat de term “Persoonsgegevens” alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. In het kader van Priceless Specials verzamelen wij uw Persoonsgegevens uit verschillende bronnen die hieronder worden beschreven.

Waar van toepassing geven we aan of en waarom u uw Persoonsgegevens aan ons moet verstrekken, evenals de gevolgen van uw nalaten hiervan. Als u uw Persoonsgegevens niet verstrekt wanneer hierom wordt gevraagd, kunt u mogelijk geen gebruik maken van Priceless Specials indien die gegevens noodzakelijk zijn om Priceless Specials aan te bieden of waar wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens te verzamelen.

a. Door u verstrekte Persoonsgegevens
In verband met Priceless Specials vragen wij u om bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken wanneer u zich registreert op Priceless Specials, zoals uw voor- en achternaam, contactgegevens en e-mailadres voor service-e-mails (bijvoorbeeld het versturen van nieuwsbrieven).

U kunt ook instemmen met het ontvangen van Priceless Specials of algemene marketingcommunicatie. U kunt op elk moment en kosteloos ervoor kiezen om geen van die Priceless Specials of Algemene marketingcommunicatie te ontvangen, door te klikken op de afmeldlink binnen elke marketingcommunicatie, door de instellingen in uw Priceless Specials-account te wijzigen of door contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in de rubriek “Contact” hieronder.

b. Persoonsgegevens die betrekking hebben op uw correspondentie met onze klantenservice
U kunt contact met ons opnemen zoals aangegeven in de rubriek “Contact” hieronder. Alle informatie die in deze context wordt verstrekt, zal verwerkt en bewaard worden in onze database om uw vragen te beantwoorden en voor het beheer van onze archieven, in overeenstemming met ons beleid inzake gegevensbewaring. Dergelijke informatie omvat de datum en tijd van de vraag, de naam, het e-mailadres, het doel van de vraag of klacht, het antwoord en de datum van reactie.

c. Persoonsgegevens verkregen uit uw interactie met Priceless Specials
Wanneer u Priceless Specials gebruikt, verzamelen wij bepaalde gegevens via geautomatiseerde systemen zoals cookies en vergelijkbare technologieën. De verzamelde gegevens omvatten onder meer uw IP-adres, MAC-adres, het identificatienummer van uw apparaat, netwerkinformatie, informatie over activiteiten op de Priceless Specials-website, de datum en het tijdstip van activiteiten en andere mobiele trackers. Wij gebruiken deze informatie om Priceless Specials te verbeteren door te analyseren hoeveel gebruikers onze diensten gebruiken, welke inhoud, producten en functies van onze diensten onze bezoekers het meest interesseren, welke soort aanbiedingen onze klanten het liefst zien en hoe onze diensten technisch gezien functioneren. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, raadpleeg onze Cookieverklaring en onze Cookietoestemmingstool.

d. Op u afgestemde inhoud en diensten
We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken, inclusief informatie over uw interacties met Priceless Specials, informatie over u verstrekt door onze partners en openbaar beschikbare informatie om uw voorkeuren, interesses en gedrag te analyseren, om u te voorzien van aangepaste inhoud en de meest relevante aanbiedingen, inhoud of berichten. We zullen u niet onderwerpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft.

 
2. Hoe wij uw Persoonsgegevens kunnen gebruiken
Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om:

 • Met u te communiceren.
 • Priceless Specials aan te bieden, te verbeteren en ontwikkelen.
 • U marketingmateriaal toe te sturen.
 • U gepersonaliseerde inhoud aan te bieden.
 • Gegevensanalyse uit te voeren.
 • Op de naleving van onze algemene gebruiksvoorwaarden toe te zien en te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

 

Meer lezen

We kunnen de Persoonsgegevens die wij van u verzamelen gebruiken om:

 • Uw Priceless Specials-account aan te maken en beheren, onze diensten aan te bieden en uw vragen te beantwoorden.
 • U marketingcommunicatie te sturen over producten, diensten, aanbiedingen, programma’s en promoties van Mastercard, haar emittenten, acceptanten, verkopers en partners (inclusief prijsvragen, sweepstakes en andere marketingactiviteiten).
 • Uw Persoonsgegevens zoals uw e-mailadres en uw interactie met onze website te gebruiken om uw voorkeuren, interesses en gedrag te analyseren om u gepersonaliseerde inhoud en relevante aanbiedingen, aanbevelingen en e-mails te sturen over specifieke producten van Mastercard, haar emittenten, acceptanten, verkopers en partners.
 • Onze activiteiten uit te voeren, te evalueren en verbeteren (inclusief het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; het beheren van onze communicatie; het bepalen van de effectiviteit van onze advertenties; het analyseren van onze producten, diensten en websites; het uitvoeren en produceren van gegevensrapporten, inclusief anonimisering van gegevens; het faciliteren van de functionaliteit van onze websites).
 • Gegevensanalyse uit te voeren (waaronder anonimisering van Persoonsgegevens ).
 • Geaggregeerde gegevensrapporten op te stellen om de klanten en derde partijen van Mastercard te adviseren met betrekking tot inzichten uit deze gegevens.
 • Toe te zien op de naleving van onze algemene gebruiksvoorwaarden.
 • Te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten en industrienormen en ons beleid.
 • Auditing, onderzoek en analyse uit te voeren om onze diensten te onderhouden, beschermen en te verbeteren.

We verwerken uw Persoonsgegevens alleen voor de bovengenoemde doeleinden wanneer we een geldige juridische grondslag hebben voor de verwerking, inclusief als:

 • U hebt ingestemd met het gebruik van uw Persoonsgegevens. Wij kunnen u bijvoorbeeld om toestemming vragen voor het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën, voor het versturen van marketingberichten of het personaliseren van ons aanbod, voor vrijwillige deelname aan initiatieven van Mastercard of om Persoonsgegevens te verwerken die op grond van de toepasselijke wetgeving als gevoelig beschouwd worden.
 • We uw Persoonsgegevens nodig hebben om u van onze producten en diensten te voorzien of op uw vragen te kunnen reageren.
 • Wij, of een derde, een gerechtvaardigd belang hebben voor het gebruik van uw Persoonsgegevens, zoals het garanderen en verbeteren van de veiligheid, de beveiliging en het functioneren van onze producten en diensten, bescherming tegen fraude en fraudepreventie, om Persoonsgegevens te anonimiseren en gegevensanalyses uit te voeren.

 
3. Hoe wij uw Persoonsgegevens delen met derden
Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met:

 • Het hoofdkwartier van Mastercard in de Verenigde Staten, onze dochterondernemingen en andere entiteiten binnen de bedrijvengroep van Mastercard.
 • Onze dienstverleners die namens ons optreden.
 • Derden in het geval van een verkoop of overdracht van onze onderneming of activa.

 

 

Meer lezen

Wij delen de Persoonsgegevens die we over u verzamelen niet, noch verstrekken we deze op andere wijze, behalve zoals beschreven in deze Privacyverklaring of anderszins bekendgemaakt aan u op het moment dat de gegevens worden verzameld.

We kunnen de Persoonsgegevens die we verzamelen delen met ons hoofdkantoor en verbonden ondernemingen, waaronder Mastercard International.

We kunnen ook persoonsgegeven delen met onze dienstverleners die diensten verlenen namens ons en met betrekking tot de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring. Wij verplichten deze dienstverleners contractueel om Persoonsgegevens alleen te verwerken in overeenstemming met onze instructies, en voor zover nodig, voor het verlenen van diensten namens ons of in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Wij eisen ook van onze dienstverleners dat ze de beveiliging en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens, die ze namens ons verwerken, garanderen door passende technische en organisatorische maatregelen te treffen en de werknemers die toegang hebben tot de Persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht op te leggen.

Wij kunnen ook gegevens over u verstrekken: (i) indien we hiertoe wettelijk of voor een juridisch proces verplicht zijn, (ii) ter reactie op een verzoek van de rechter, wetshandhavingsautoriteiten of overheidsfunctionarissen, of (iii) wanneer we van mening zijn dat onthulling noodzakelijk of gepast is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen, of in het geval van een onderzoek naar een vermoedelijke of werkelijke frauduleuze of illegale activiteit.

We behouden ons ook het recht voor om uw Persoonsgegevens over te dragen in het geval wij ons bedrijf of bedrijfsactiva volledig of gedeeltelijk verkopen of overdragen. In het geval van een dergelijke verkoop of overdracht zullen wij al het redelijke ondernemen om ervoor te zorgen dat de verkrijger de Persoonsgegevens gebruikt op een manier die overeenkomt met deze Privacyverklaring.

 
4. Uw rechten en keuzes
Onderhevig aan de toepasselijke wetgeving, hebt u het recht om:

 • Toegang tot uw Persoonsgegevens te verkrijgen, deze te corrigeren, het verwerken ervan te beperken of daar bezwaar tegen te maken, of te verzoeken om verwijdering van uw gegevens.
 • Te vragen dat wij de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt overdragen naar een andere onderneming.
 • Uw eerder verstrekte toestemming in te trekken.
 • Indien van toepassing, een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in uw land.

Als u zich in de EER of Zwitserland bevindt, kunt u uw rechten uitoefenen via Mastercard’s “My Data Center”-portaal. U kunt ook een verzoek indienen zoals uiteengezet in de rubriek “Contact”.

 

 

Meer lezen

Onderhevig aan de toepasselijke wetgeving, hebt u het recht om:

 • Toegang te vragen tot Persoonsgegevens die wij over u bewaren, deze bij te werken en onjuistheden te corrigeren, het verwerken hiervan te beperken of te verbieden, deze Persoonsgegevens te laten anonimiseren of verwijderen, indien van toepassing, of uw recht uit te oefenen voor eenvoudige overdracht van gegevens naar een ander bedrijf. Daarnaast kunt u ook het recht hebben om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthouder, zoals uw nationale of plaatselijke toezichthouder of de toezichthouder in de plaats waar u werkt of waar een incident heeft plaatsgevonden.
 • Eerder verstrekte toestemming betreffende het verwerken van uw Persoonsgegevens te allen tijde en kosteloos in te trekken. Wij zullen uw voorkeuren vanaf dat moment toepassen en dit zal geen gevolgen hebben voor de rechtmatigheid van de verwerkingen die plaatsvonden voordat u uw toestemming introk.
 • U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketingberichten door op de uitschrijvingslink te klikken die in deze berichten opgenomen zijn.

Plaatselijke wettelijke vereisten kunnen deze rechten in bepaalde gevallen beperken.

Als u zich in de EER of Zwitserland bevindt, kunt u uw rechten eenvoudig uitoefenen via het “My Data Center”-portaal van Mastercard. U kunt ook een verzoek indienen om uw rechten uit te oefenen, uw voorkeuren bij te werken, ons te vragen uw gegevens van een mailinglijst te verwijderen of uw account te verwijderen door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven in de rubriek “Contact”. Onderhevig aan de toepasselijke wetgeving, hebt u ook de optie om uw toestemming in te trekken door gebruik te maken van de afmeldlink die altijd in onze berichten staat.

 
5. Hoe wij uw Persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen gepaste beveiligingsmaatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen en bewaren uw gegevens slechts voor een bepaalde tijd.

 

 

Meer lezen

Wij nemen passende administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies, ongeoorloofde wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang, verkeerd gebruik en enige andere onwettige vorm van verwerking van de Persoonsgegevens in ons bezit. Wij beperken de toegang tot Persoonsgegevens over u tot werknemers die deze informatie nodig hebben om u producten of diensten aan u te leveren.

Wij nemen verder ook maatregelen zodat uw Persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd zullen worden zodra deze gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn in het kader van Priceless Specials of wanneer u om een verwijdering vraagt, tenzij wij wettelijk gehouden zijn deze gegevens langer te bewaren. We voeren periodieke evaluaties uit van onze databestanden en hebben specifieke tijdslimieten vastgesteld voor het verwijderen van gegevens, rekening houdend met het type gegevens dat is verzameld, de soort diensten dat wordt aangeboden in het kader van Priceless Specials, de duur van de klantrelatie, mogelijke herinschrijving bij het programma, verplichte bewaar- en verjaringstermijnen.

In het bijzonder zullen we uw Persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren zodra uw deelname aan Priceless Specials eindigt, tenzij een wettelijke retentieplicht van toepassing is (zoals voor belastingdoeleinden). We kunnen uw Persoonsgegevens ook behouden na het einde van uw deelname aan Priceless Specials als uw Persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan andere toepasselijke wetgeving of als we uw Persoonsgegevens nodig hebben om een rechtsvordering vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. In dergelijke gevallen zullen wij de verwerking van uw Persoonsgegevens beperken tot dergelijke beperkte doeleinden.

 
6. Gegevensoverdracht
We kunnen uw Persoonsgegevens buiten de EER overdragen, inclusief naar de Verenigde Staten, in overeenstemming met onze Bindende Bedrijfsvoorschriften en andere mechanismen voor gegevensoverdracht.

 

 

Meer lezen

Mastercard is een internationaal bedrijf. Het kan zijn dat wij Persoonsgegevens die wij van u verzamelen overdragen naar of openbaar maken aan partijen in andere landen dan het land waar u gevestigd bent, waaronder de Verenigde Staten waar ons internationale hoofdkwartier gevestigd is. Het kan zijn dat de privacywetgeving in deze landen minder streng is dan in het land waar u de gegevens aanvankelijk aan ons verstrekte. Wanneer wij uw Persoonsgegevens overdragen of verstrekken aan ontvangers in andere landen, beschermen wij de gegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring.

Wij voldoen aan alle toepasselijke wettelijke vereisten betreffende het bieden van voldoende waarborgen voor de overdracht van Persoonsgegevens naar andere landen dan het land waar u gevestigd bent. In het bijzonder hebben wij een aantal Bindende Bedrijfsvoorschriften (“BCR’s”) opgesteld. De BCR’s zijn door de toezichthoudende autoriteiten in de EER erkend als voldoende bescherming voor de Persoonsgegevens die wij wereldwijd verwerken. Een kopie van onze BCR’s is hier beschikbaar. Wij kunnen Persoonsgegevens ook overdragen naar landen waarvoor adequaatheidsbesluiten werden toegekend, contractuele waarborgen worden toegepast op de overdracht van Persoonsgegevens naar derden, zoals de door de Europese Commissie vastgestelde Standaardcontractbepalingen, of door te vertrouwen op de certificering van derden onder de Privacy Shield-afspraken tussen de Europese Unie en de VS of tussen Zwitserland en de VS, indien van toepassing. Om een exemplaar te verkrijgen van de bestaande waarborgen voor gegevensoverdracht naar landen buiten de EER, kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in de rubriek “Contact”.

 
7. Functies en links naar andere websites
U kunt ervoor kiezen om gebruik te maken van bepaalde functies die wij aanbieden in samenwerking met andere entiteiten die onafhankelijk zijn van Mastercard.

 

 

Meer lezen

U kunt ervoor kiezen bepaalde functies te gebruiken waarvoor wij samenwerken met andere entiteiten of deelnemende verkopers, of klikken op links naar andere websites voor uw gemak en informatie. Deze functies, die in sommige gevallen gebruik maken van sociale netwerk- en geolocatie-tools en andere websites, functioneren eventueel onafhankelijk van Mastercard. Deze partijen kunnen hun eigen privacyverklaring of -beleid hanteren en wij raden u met klem aan deze goed door te nemen. Voor zover de functies of gelinkte websites die u bezoekt geen eigendom zijn van of beheerd worden door Mastercard, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, uw gebruik hiervan of de privacypraktijken van die websites.

 
8. Updates van deze Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt aan de hand van wijzigingen in onze privacypraktijken.

 

 

Meer lezen

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt aan de hand van wijzigingen in onze privacypraktijken betreffende Persoonsgegevens. Wij zullen u op de hoogte stellen van alle belangrijke wijzigingen in onze Privacyverklaring en bovenaan de verklaring aangeven wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. Als wij deze Privacyverklaring bijwerken, kan het zijn dat wij in bepaalde omstandigheden om uw toestemming vragen.

 
9. Contact
U kunt ons e-mailen op privacyanddataprotection@mastercard.com. Als u in de EER of in Zwitserland gevestigd bent, u kunt uw verzoeken over het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens indienen via het “My Data Center”-portaal van Mastercard.

 

 

Meer lezen

Mastercard Europe SA is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Als u zich in de EER of Zwitserland bevindt, kunt u uw rechten eenvoudig uitoefenen via het “My Data Center”-portaal van Mastercard. U kunt ook een verzoek indienen om uw rechten uit te oefenen of om vragen, opmerkingen of klachten over deze Privacyverklaring of onze privacypraktijken te delen door ons een e-mail te sturen op privacyanddataprotection@mastercard.com of door ons te schrijven naar:

Functionaris voor gegevensbescherming (“Data Protection Officer”)
Mastercard Europe SA
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410 Waterloo
België

 
Raadpleeg voor meer informatie over de privacypraktijken van Mastercard in andere situaties onze Wereldwijde Privacyverklaring die beschikbaar is op https://www.mastercard.nl/nl-nl/about-mastercard/what-we-do/privacy.html.

Voor alle andere vragen over uw Mastercard-kaart en uw aankoop, moet u contact opnemen met uw uitgevende bank of de deelnemende verkoper. Kijk voor informatie over hoe u contact met hen op kan nemen op hun respectieve websites.

Terug naar home